Early History

brylcreem_ad

An extract from Nordisk Familjebok 1922:

Anglo-Swedish Society

“Engelsk-svenska sällskapet”, en i London sedan 1918 verkande sammanslutning mellan engelsmän och svenskar med ändamål att främja kulturella förbindelser och andligt utbyte mellan det svenska och det engelska folket genom föredrag om de båda folkens språk, litteratur, konst, samhällsliv, historia, näringsliv:, seder och övrig kultur, genom utställningar och bibliotek, genom periodiska publikationer samt genom rese- och studiestipendier. Sällskapet, som upprättat en expeditionsbyrå förenad med klubbrum och bibliotek i en gammal historisk byggnad vid n:r 10, Staple inn, High Holborn, London W. C., har till beskyddare (“patrons”) kronprins Gustaf Adolf, hertigen af Connaught, excellensen grefve H. Wrangel, sir Esmé Howard samt friherre E. Palmstierna.

I Sverige arbeta med samma syfte och medel, under samarbete med ovanstående, Svensk-engelska föreningen i Stockholm samt The Anglo-Swedish Society i Göteborg. Den förra stiftades i nov. 1919, härvid kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Margareta åtgå sig att vara föreningens beskyddare. Föreningens hedersledamöter äro engelske ministern i Stockholm mr. C. Barclay, dennes maka, grefve H. Wrangel och statsministern Hj. Branting. Som ordf. fungerar ärkebiskop N. Söderblom, som vice ordf. häradshöfding M. Wallenberg samt som sekreterare direktören Louis Zettersten, med aktuarien T. Jerneman och kaptenen A. F. Merry som assistenter.

Anglo-Swedish Society i Göteborg, stiftad i dec. 1920, har kombinerad kommersiell upplysningsbyrå och klubbrum med bibliotek. Dess ordf. är bankdirektör G. Dickson och sekreterare pastorn och vice konsuln Ch. Baldwin. Medlemsantalet är 1,300 (1921).